Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

 

1.1. Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Profit Digi Bt.mint adatkezelő (a továbbiakban: “Üzemeltető”) által üzemeltetett https://profitdigi.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

 

1.2. A személyes adatait az Üzemeltető részére bármely módon megadó, illetve a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait a Szolgáltató a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

 

1.3. Jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Felhasználó személyes adatainak kezeléséről, feldolgozásáról, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkról. Személyes adatai megadásával a Felhasználó elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne adja meg személyes adatait. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az Szolgáltatóval.

 

1.4. A Felhasználó köteles az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen elolvasni, hiszen az bármikor módosulhat. Az új adatvédelmi nyilatkozat automatikusan alkalmazandó a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi nyilatkozat félkövérrel kiemelt rendelkezéseket, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

 

1.5. Az Üzemeltető a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, GDPR, betartásával jár el. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed a Szolgáltató által üzemeltetett valamennyi honlapon (továbbiakban: Honlap) keresztül megadott személyes adatok kezelésére is.

 

2. Fogalmak

 

2.1. Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

2.2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

 

2.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

2.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

2.4. Adattovábbítás: adatok meghatározott személy számára hozzáférhetővé tétele.

 

2.5. Adattörlés: az adatok végleges és helyreállíthatatlan felismerhetetlenné tétele.

 

2.6. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

2.7. Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

 

2.8. Info törvény.:  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

2.9. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

2.10. Tiltakozás: a Felhasználó azon nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, módosítását, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

4. Adatkezelés célja

 

4.1. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja:

 • A Szolgáltató által nyújtott valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése;
 • A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések érvényesítése;
 • A szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás adása;
 • Hírlevelek küldése;
 • Tájékoztatás a szolgáltatásokról, illetve speciális ajánlatokról (direkt marketing tartalmú üzenetek küldése); 
 • Piackutatás;
 • Ügyféllel kapcsolatfelvételi lehetőség nyújtása; 
 • Számlázás; 
 • Panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása.

 

4.2. Az adatkezelés célja a fentieken felül az adatfelvétel eredeti céljának megfelelő ügyintézés, amennyiben a Felhasználó a személyes adatait nem egy adott szolgáltatás igénybe-vételével kapcsolatban, hanem egyéb módon (például nyereményjáték, vagy feliratkozás útján) adta meg személyes adatait.  

 

4.3. A fenti célok érdekében az Üzemeltető a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

 

4.4. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

5. A kezelt adatok köre

 

5.1. Az Üzemeltető, a Felhasználó által az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatok körétől függően azokat  az adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve az adott akcióban, nyereményjátékban stb. való részvételhez szükséges rovatokat kitöltve, vagy egyéb módon eljuttat az Üzemeltető részére. 

Ezek az alábbi adatok lehetnek:

Név, e-mail cím, életkor, nem, telefonszám, mobiltelefonszám, érdeklődési kör, a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy egyesw szükséges adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez, regisztrációhoz, illetve az akcióban, nyereményjátékban stb. való részvételhez kötelezően meg kell adni, melyek hiányában a szolgáltatás igénybevételére, illetve a részvételre nincs lehetőség.

 

5.2. Az Üzemeltető egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például:

A Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, internetszolgáltató, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. 

Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatnak. 

Ezeket az információkat az Üzemeltető a Honlap működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja. Ezekből az információkból levonható következtetéseket az Üzemeltető marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

 

Adatkezelésre jogosult: Profit Digi Bt.

 

5.3. Ugyanezen okokból az Üzemeltető eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 6.4. pontot).

 

5.4. Személyes adatainak megadásával és/ vagy a Honlap használatával és/ vagy a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó automatikusan elfogadja a fenti rendelkezéseket.

 

6.  Cookie-kal kapcsolatos részletes rendelkezések

 

6.1. A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében. Amennyiben a weboldal cookie-kat használ. A gyakorlatban a Honlapon megjelenik egy felugró ablak, ahol ezt a Felhasználó elfogadni vagy elutasítani tudja. Abban az esetben, ha ez a felugró ablak nem jelenik meg a weboldalon, az Üzemeltető NEM alkalmazza a sütiket.

 

6.2. A „cookie” jelentése

A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerver küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.

 

6.3. Az Üzemeltető által használható cookie-k

A Honlap három fajta cookie-t használ:

 

I. Munkamenet cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookiek, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén

A honlap bizonyos alkalmazásainak, illetve funkcióinak működéséhez ezen cookiek elengedhetetlenek.

 

II. Állandó cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az Üzemeltető állandó cookie-kat is használ. Ez a cookie fajta sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Minden  alkalommal amikor a Felhasználó a honlapra látogat az állandó cookie-k információkat adnak át a webszerver számára. Paraméterükben meghatározott ideig (vagy törésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookieknak is hívják.

 

III. Harmadik fél cookie-k

Az Üzemeltető reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

 

Webjelzők és pixelek

A Honlap és Üzemeltető e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tag-eket is tartalmazhatnak. A webjelző olyan, általában egy grafikus kép, amely nem nagyobb mint 1×1 pixel és amelyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e-mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt technológiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét megfigyelje.

 

A Weboldal az alábbiak érdekében alkalmaz a cookie-kat:

 • Weboldal teljesítménymérés  
 • Böngészés-elemzés  
 • Geotargeting  Feliratkozási szokások mérése  
 • Megfelelő termékek ajánlása  
 • Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése

 

6.4. Cookie-k engedélyezése és letiltása

A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához.

 

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookiek használatát letiltja.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

7. Az adatkezelés ideje

 

7.1. Honlap használata esetében az Üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

 

7.2. Az Üzemeltető a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.

 

8. Az adatkezelés egyéb jellemzői

 

8.1. Az Üzemeltető a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

8.2. Ha az eredeti, jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra kívánja az Üzemeltető a Felhasználó adatait felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatni köteles, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását meg kell szerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

8.3. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek az Info tv. szerinti személyes adatoknak.

 

8.4. Az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Info tv. értelmében személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése:

 

a) az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

8.5. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Felhasználó esetén csak a Felhasználó törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat a Felhasználó nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni az Üzemeltető részére.

 

8.6. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak megadásához a kiskorú törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

 

8.7. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában őket megtéveszti.

 

8.8. Az Info tv. értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

8.9. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Üzemeltető mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az:

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

8.10. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozott, általa átadott személyes adatok tekintetében.

 

8.11. Honlapok használata esetén a Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketing megbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9. Adatfeldolgozás

 

9.1. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről az Üzemeltető jelen adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése útján tájékoztatják a Felhasználókat.

 

9.2. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, valamint a személyes adatokat az Üzemeltető rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

10.  Adattovábbítás

 

10.1. A Felhasználó a honlapon elérhető szolgáltatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok érdekében adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott tagjainak az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa.

 

10.2. Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a rendelések teljesítéséhez, a szolgáltatások fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

 

10.3. Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

 

11. Adatbiztonság

 

11.1. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodnak az adatok biztonságáról.

 

11.2. Az Üzemeltető és az Adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az Üzemeltető és az Adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Üzemeltetőnek.

 

11.3. Az Üzemeltető az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

11.4. Az Üzemeltető kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az Adatkezelő által okozott károkért az Üzemeltető általi jogszerű adattovábbítás esetén.

 

12.  Felhasználó jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

 

12.1.   A Felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve zárolását.

 

12.2. A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.  Ha  a Felhasználó személyes adatainak továbbítása történt, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

12.3. Az Üzemeltető a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást a Felhasználó kérdéseire.

 

12.4. Az adatokkal kapcsolatos tájékoztatás ingyenes.

 

12.5. A Felhasználó tájékoztatását az Üzemeltető csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében 1, valamint a 19. §-ban 2 meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

12.6. A tájékoztatás megtagadása esetén az Üzemeltető írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info törvény rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

12.7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Üzemeltető rendelkezésére áll, a személyes adatot az Üzemeltető helyesbíti.

 

12.8. A személyes adatot az Üzemeltető törli, ha

 • kezelése jogellenes;
 • a Felhasználó személyes adatainak törlését vagy zárolását kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 

Info tv. 9. § (1) 

Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

a) kezelésének lehetséges célját,

b) kezelésének lehetséges időtartamát,

c) továbbításának lehetséges címzettjeit,

d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

e) kezelésének egyéb korlátozását

(a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

 

Info tv. 19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munka-jogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

f) megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy a Felhasználó által megadott személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő;

g) ha a regisztrációt a mindenkor hatályos felhasználási feltételek alapján a Felhasználó vagy az Üzemeltető törli.

 

12.9. Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

12.10. Az Üzemeltető megjelöli az általuk kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

12.11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Üzemeltető a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára az Üzemeltető továbbította. Az értesítést az Üzemeltető mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az értesítés mellőzése a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

12.12. Ha az Üzemeltető az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

12.13. A Felhasználó jogosult az Üzemeltetőt arra kérni, hogy személyes adatait az Üzemeltető ne használja fel marketing célokra.

 

12.14. Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az Üzemeltető felé a lent megadott elérhetőségen.

 

12.15. A Felhasználó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.

 

12.16. Adathordozhatósághoz való jog: A GDPR 20. §-a szerint a Felhasználó jogosult  az általa az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatait megkapni:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban;
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani;
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható; kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés. 

 

13. Adatkezelés jogalapja

 

13.1.  Az Üzemeltető általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

13.2. Honlapok esetén a  Felhasználó személyes adatai megadásával,  az Üzemeltető Honlapja használatával, Honlapján történő regisztrációval vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

 

13.3. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár az Üzemeltető akár harmadik személyek irányába.

 

13.4. Az Üzemeltető a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzik. Az Üzemeltető nem felelős a Felhasználó által megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a Felhasználó által közölt téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

 

14. Adatvédelmi nyilatkozat változásai

 

14.1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

 

15. Kapcsolat

 

15.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségen.

 

E-mail: hello@profitdigi.huDolgozz velem! Dolgozz velem!

Dolgozz velem!

A digitális marketing sokszorosan megtérülő befektetés.

Az e-kereskedelem és a digitális marketing területén ROI-ra fókuszáló marketing kampányokat alkotok meg ügyfeleim számára. Elsősorban a startupok, a kis- és középvállalkozások növekedését, skálázódását segítem, de partnerként digitális marketing ügynökségek eredményességében is támogatást nyújtok.

Részletek
Tanulj velem! Tanulj velem!

Tanulj velem!

Szerezz gyakorlati, piacképes tudást egyéni módszerekkel!

Az online marketing mai napig leghatékonyabb eszközeit mutatom meg Neked és egyedi oktatási módszertanommal garantálom, hogy használható tudásra teszel szert. Ha Te magad szeretnéd kezelni kampányaid, vagy csak érteni akarod a szakértőket, akikkel együtt dolgozol, sajátítsd el könnyedén a számodra szükséges tudást! Ismerjük meg egymást egy díjmentes 20 perces konzultáción!

Részletek

Rólam mondták

Partnereim értékelése alapján jelenleg kiváló minősítéssel rendelkezem.

Forrás és további vélemények:

Akiktől tanultam